Οι Υπηρεσίες Που Παρέχουμε

Οι Υπηρεσίες Που Παρέχουμε

H dnc είναι σε θέση να σας προσφέρει μία σειρά από υπηρεσίες οι οποίες προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης

 • Καταγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης
 • Αναθεώρηση ή θέσπιση πολιτικών ασφαλείας
 • Ανάγκη Συμμόρφωσης προς τεχνικά πρότυπα (ISO/IEC)
 • Ανασχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων
 • Διαδικασίες και λογισμικά εργαλεία ανωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Διορισμός Data Protection Officer (DPO)
  ο οποίος μπορεί να είναι εξωτερικός συνεργάτης και θα συνεργάζεται με όλα τα τμήματα της επιχείρησης/οργανισμού, στο ανώτατο επίπεδο της Εταιρίας.
 • Διαδικασίες αναφοράς συμβάντων υποκλοπής δεδομένων
  εντός 72 ωρών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και στα υποκείμενα των δεδομένων
 • Ανάγκη Ασφαλιστική κάλυψη κινδύνων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 • Χαρτογράφηση δεδομένων και αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα
 • Χαρτογράφηση πληροφοριών διαδικασιών και ροών
 • Εξέταση των κινδύνων για την ιδιωτικότητα.
 • Ενημέρωση/εκπαίδευση του προσωπικού
 • Σύνταξη εσωτερικού κανονισμού
 • Σύνταξη κανονισμού προστασίας δεδομένων του προσωπικού

Εξέταση των κινδύνων για την ιδιωτικότητα. Περιλαμβάνει τα εξής:

 • Έλεγχος ροής δεδομένων
  αφορά τον σχεδίασμό των προγραμμάτων και εφαρμογών με γνώμονα την προστασία δεδομένων κατά τον σχεδίασμών τους
 • Εκτίμηση αντικτύπου
  εκτίμηση των κινδύνων και διαχείριση κινδύνων μέσα σε έναν οργανισμό
 • Έλεγχος συμβάσεων, όρων, διατυπώσεων σε έντυπα ενημέρωσης, γνωστοποίησης, συγκατάθεσης.
 • Επανεξέταση και επιβεβαίωση των βάσεων νομιμότητας της επεξεργασίας
 • Έλεγχος χειρισμού αιτημάτων από τα υποκείμενα δεδομένων (πρόσβασης, διαγραφής, παραπόνων, φορητότητας)

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων DPO

 • Ενημέρωση
  Eνημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την προστασία δεδομένων
 • Έλεγχος
  Παρακολουθεί τη συμμόρφωση και με τις πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων,
 • Παροχή Συμβουλών
  Παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της, Δ)
 • Συνδετικός Ρόλος
  Συνεργάζεται με την εποπτική αρχή, δηλ. την Αρχή Προστασίας Δεδομένων
 • Εξωτερική Επικοινωνία
  Ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης, και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Επόμενο | Επικοινωνήστε Μαζί Μας:

Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Συχνές Ερωτήσεις Για Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Βρείτε απαντήσεις γύρω από συχνά ερωτήματα σχετικά με το G.D.P.R.
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Προστασία Δεδομένων

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25/5/2018. Με τον νέο Κανονισμό, ρυθμίζεται η επεξεργασία προσωπικών …

Διαβάστε Περισσότερα →